پروموی معاملاتی | پروموی سالگرد | IFCM ایران
تبریک به برندگان مرحلۀ اول!

تبریک به برندگان مرحلۀ اول!

قرعه کشی جوایز اولین مرحله (ضبط شده از 02.02.22)
برنده های مرحلۀ 1
ساعت مچی طلای Hublot

ساعت مچی طلای Hublot

 • Saeedeh Khozeini
  #410317-2
سفر رویایی با کشتی Cruise

سفر رویایی با کشتی Cruise

 • Alireza Bahadorkhani
  #460020-2
 • Farid Janghorban
  #477242-4
 • Mahdi Farajzadeh
  387939-1
iPhone 12

iPhone 13

 • Kiana Hamidpour
  #477239-1
 • Avtar Singh Banga
  #504420-2
 • Emmanuel Edema
  #509051-4
 • Aliakbar Ghavami
  #46640-3
 • Shideh Osiya
  #52926-3
 • Sayedmehrdad Naderi
  #510951-1
 • Kun Ping Li
  #388297-1
 • Minoo Fatemi Motlagh
  #333063-1
 • Sajjad Yasmi Chaharborj
  #122151-32
 • Saeed Malek Hoseini
  #378124-3
100$ بونوس

100$ بونوس

 • Farid Dalaier
  #515707-3
 • Mohammad Khayyamzadeh
  #489210-2
 • Mohammad Najafi Kia
  #424758-2
 • Daniel William Robblee
  #346771-3
 • Satoshi Horibe
  #498709-1
 • Aka Ezan
  #399826-1
 • Yves Chamberland
  #324729-1
 • Naoki Masuda
  #73574-1
 • Vaseem Thottilaparambil
  #407735-3
 • Dominic Goudreau David
  #502916-2
 • Stanley Herbert
  #238891-1
 • Ahmed Badr
  #378-2
 • Islomjon Kholmamatov
  #494086-1
 • Ali Mohseni
  #486654-1
 • Abolfazl Naseri
  #305675-1
 • Suren Ruthiramoorthy
  #433623-5
 • Mahboube Alsadat Hosseini
  #513532-1
 • Milad Kaamel
  #151248-2
 • Farid Zoghi Khaboshan
  #455054-5
 • Mehdi Rahmani
  #411711-1
 • Nadia Kooshan
  #2497-2
 • Sadegh Nory
  #355353-2
 • Kolsoom Mahmudi
  #453168-1
 • Ehsan Mardasi
  #513343-5
 • Hossein Zahedi
  #349571-3
 • Daniel Legesse
  #425250-2
 • Farhang Boostani
  #303192-3
 • Ashkan Arzhangi
  #440245-2
 • Kevin Steele
  #223005-5
 • Keyoomars Ghaydari
  #486681-4

از همۀ شرکت کنندگان در برنامۀ پروموی "پانزدهمین سالگرد" بابت اعتماد و حمایت شان تشکر می کنیم. با آرزوی موفقیت برای شما در برنامه های پروموی آیندۀ IFC Market!

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back