فرصت های بازار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

فرصت های بازار

AUDUSD: تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی استرالیا در 3 اکتبر، یک رویداد مهم در هفتۀ 2 اکتبر تا 6 اکتبر محسوب می شود. اکثر معامله...

USDCNH: شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید چین برای ماه سپتامبر که در 29 سپتامبر منتشر می شود، یک رویداد مهم برای بازارهای...

USDIDX: تصمیم نرخ بهرۀ فدرال رزرو ایالات متحده، رویداد کلیدی هفتۀ 18 تا 22 سپتامبر محسوب می شود. جروم پاول، رئیس فدرال...

USDIDX: شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده که در 13 سپتامبر منتشر خواهد شد، رویداد اقتصادی مهم برای بازارهای فارکس...

AUDUSD: تصمیم بانک مرکزی استرالیا در قبال نرخ بهره در 5 سپتامبر یک رویداد مهم در هفتۀ 4 تا 8 سپتامبر محسوب می شود. اکثر...

USDCNH: انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید چین برای ماه ژوئیه در 31 اوت، یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس محسوب می...

USDIDX: گزارش خرده فروشی در ایالات متحده برای ماه ژوئیه رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 14 تا 18 اوت محسوب می شود. ادارۀ آمار...

USDCNH: گزارش های مربوط به بهای تولیدکننده و بهای مصرف کننده در چین برای ماه ژوئیه مهمترین رویدادهای بازار فارکس در...

USDCNH: گزارش مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید چین، یک رویداد مهم برای بازار فارکس است که در 31 ژوئیه منتشر خواهد...

USDIDX: تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره، رویداد کلیدی هفتۀ 24 تا 28 ژوئیه است. جروم پاول، رئیس فدرال ریزرو، در 26 ژوئیه...

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back